Sunday, Nov-18-2018, 5:38:18 PM

µÿ’ÿ÷Lÿ ’ÿèÿæ: þæœÿ¯ÿæ™#LÿæÀÿ LÿþçÉœÿZÿ Àÿç{¨æsö †ÿàÿ¯ÿ,SæBxÿàÿæBœÿú þæœÿç œÿ$#{àÿ {¨æàÿçÓ H ¨÷ÉæÓœÿ * AæÀÿ» {Üÿàÿæ ¯ÿç{sLÿú LÿæDœÿ{Óàÿçó ¨÷Lÿ÷çßæ * Ó´†ÿ¦ Àÿæf¿ ¨æÜÿ¿æ ¨÷Óèÿ{Àÿ Àÿæf¿¨æÁÿZëÿ {µÿsçàÿæ ¯ÿç{fxÿç,µÿç{Lÿ ÓçóÜÿZëÿ äþæ þæSç¯ÿæLÿë ’ÿæ¯ÿ * 4% Óë™{Àÿ `ÿæÌêZÿë þçÁÿç¯ÿ J~ * {Lÿ¢ÿ÷þ¦ê fëFàÿ HÀÿæþúZëÿ AƒæþæÝ, "¯ÿç{fxÿç ¨÷æ{ßæfç†ÿ F¯ÿó Lÿó{S÷Ó Aæ{ßæfç†ÿ' * Aæfç vÿæÀÿë 28 {s÷œÿú `ÿÁÿæ`ÿÁÿ ¯ÿæ†ÿçàÿ * Sfæœÿœÿ {¯ÿÉ{Àÿ ¯ÿçÉõÿÁÿæ, ¨÷ÉæÓœÿ H {Ó¯ÿæ߆ÿ þëÜÿôæþëÜÿ * ÀÿçàÿæFœÿÛ fçH ÓÜÿ ¨÷†ÿç’ÿ´£ÿç†ÿæ, {µÿæÝæ{üÿæœÿú {WæÌ~æ Lÿàÿæ 25 fç¯ÿç xÿæsæ * HÝçÉæ dëBôàÿæ {þòÓëþê * ¯ÿç{f¨çLÿë ¯ÿç{fxÿçÀÿ ¨÷ɧ, {Lÿ¢ÿ÷ {¾æfœÿæ LÿæÜÿ]Lÿç ¯ÿ¢ÿ LÿÀÿæSàÿæ *Tell a Friend

Get Counter code for site
Counter for Website

Read What Others Said about Us | Post Your FeedbackSeeking your help To Prove That Iam Innocent.

I am from berhampur. i want the news paper of your on date 22/apr/2012. Sir please help me to prove myself innocent. Sir please believe me a big Game was planned by a girl to destroy my carreer. i am a b.tech graduate, please help sir by providing me that date newspaper which will help me a lot to prove my self Innocent. please Help Me.
Posted by : milan kumar patnaik on 2014-08-10


Seeking your help To Prove That Iam Innocent.

sir Namastey
Myself milan, i am in a trouble from last 2yr. i got a case filed against me by a girl in the date of 22/april/2012. The details regarding the case was published in your news paper of above mentioned date but sir please believe me that there is a big game was planned against me by that girl. so in order to prove that. iam innocent i need your help. i need the newspaper of that
Posted by : milan kumar patnaik on 2014-08-10


read previous issues

Rabibar Saurabh is the best.
Posted by : Raj Kishore Mohapatra on 2014-06-19


Hi

I am daily on line reader of "Anupam Bharat"
Why not updating news in your Web page,

Please, Update the news daily.

Regards

Dharma raj

Posted by : Dharma on 2013-04-06


I WANT TO KNOW

Dear sir/madam,
i want to know that how i touch with ur carrear oppertunity member like MICROFINACE
Posted by : manas ranjan das on 2013-02-24


Updation of the website

Dear Sir/Mam,

Namaskar. I have been following your website. Its disappointing to find that the website is not being updated in time. Please take care of it.
Posted by : Kalyani Sanghamitra on 2012-12-31


recruitment for reporter or agency reporter

Sir
I am from jharigam dist nawrangpur
Sir i am intersted to be a part of your press so please let me know if there is any chances thanks......
My mobile number is....9777102604
Posted by : abhisek nanda on 2012-12-13


Epaper

Most of the news are not updated. Then why this website is for???

I would like to read my best newspaper in internet.

Please let us know when it can be possible.

Santosh
Posted by : santosh on 2012-09-27


reporter

I want to reporter of your news paper mob-9437210051
Posted by : anil agrawala on 2012-09-20


CAG Mr Vinod rai indeed real hero

The trillions of corruption and scam made by the UPA Congress during the last 7 years could be exposed by our CAG VinodRai indeed a real hero to get rid of corruption from Govt India.Your editorial page has rightly said praised is welcome.Commonwealth Game etc in 2010,2G etc in 2011 and now CoalGate in 2012 a brave and heroic expose of our Congress leaders of looting public fund.RameshNayak.
Posted by : Ramesh Nayak on 2012-08-24PAGES >>1 2 3

PWNED

lala

Read More

™þæLÿæ’ÿæÀÿú {sàÿç-F+÷ç LÿÀÿçç¯ÿæLÿë AæþêÀÿúZÿ {¾æfœÿæ

¨í¯ÿöÀÿë Aþç†ÿæµÿ ¯ÿaÿœÿ, ÉæÜÿÀÿëQú Qæœÿú, Aäß LÿëþæÀÿ, Óàÿúþœÿú Qæœÿú, Üÿç÷$#Lÿú {ÀÿæÉœÿú, ¨÷ê†ÿç fç+æ, Aœÿë¨þú {QÀÿ

Read More
This Page is Under Construction.

ÀÿçAæfú

Óëœÿêàÿ LÿëþæÀÿ ¨õÎç
Aæ¨~ Lÿ'~ ¯ÿçÉ´æÓ LÿÀÿç{¯ÿ
¨$Àÿ ¯ÿç Sê†ÿ SæB¨æ{Àÿ ?
Aæfç Óq{Àÿ
¨{xÿæÉçœÿêÀÿ þàÿâêþ

Read More

Today's Headlines